30,00065,000

Yến chưng sẵn

Tổ Yến chưng hạt chia

30,00065,000

Yến chưng sẵn

Tổ Yến chưng long nhãn

30,00065,000

Yến chưng sẵn

Tổ Yến chưng gừng

30,00065,000

Yến chưng sẵn

Tổ Yến chưng táo đó

30,00065,000

Yến chưng sẵn

Tổ Yến chưng hạt sen

30,00065,000
30,00065,000
3,100,000
2,800,0003,100,000
3,800,000
3,600,000
4,100,000

Tổ yến thô

Yến Thô – Loại 1

2,800,000

Tổ yến thô

Yến thô – Loại 2

2,400,000

Tổ yến thô

Tổ yến vụn

2,500,000

Tổ yến thô

Hồng Yến Thô

2,900,000

Tổ yến thô

Chân yến thô

2,400,000