3,100,000
2,800,0003,100,000
3,800,000
3,600,000
4,100,000

Tổ yến thô

Yến Thô – Loại 1

2,800,000

Tổ yến thô

Yến thô – Loại 2

2,400,000

Tổ yến thô

Tổ yến vụn

2,500,000

Tổ yến thô

Hồng Yến Thô

2,900,000

Tổ yến thô

Chân yến thô

2,400,000